23-03-2018 13:30 | Koncert for indskoling og forældre
11-04-2018 16:30 | Fernisering på Billedkunsthold på Blåjer
11-04-2018 16:30 | Billedskole fernisering
14-04-2018 10:00 | Fællesdag for orkestre


 

Forretningsorden for bestyrelsen ved Musik & Billedskolen

1. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Heraf udpeges:
3 blandt Musik & Billedskolens brugere, heraf mindst to fra musikafdelingen
2 blandt eleverne, heraf mindst én fra musikafdelingen
2 blandt Musik & Billedskolens medarbejdere, heraf mindst én fra musikafdelingen
Byrådet udpeger:
1 repræsentant fra skolelederkredsen
1 repræsentant fra Varde Erhvervs - og Turistråd

Valg af brugerrepræsentanter finder sted i lige år inden udgangen af 1. kvartal.
Valgperioden løber over 2 år.

Valg af medarbejderrepræsentanter, foretages forskudt i hhv. lige og ulige år Valgperioden løber over 2 år. Valgperioden følger skoleåret

Medlemmer, der er udpeget af byrådet sidder i hele byrådets valgperiode.

Alle personer, der har forældremyndigheden over en elev under 18 år, der er tilmeldt Musik & Billedskolen har stemmeret. Derudover har elever over 18 år stemmeret.

Elevrepræsentanter under 18 år, har jævnfør vedtægter for Musik & Billedskolen ikke stemmeret. Ingen elev/bruger har mere end én stemme. Valget foregår ved personligt fremmøde på valgdagen. Der vælges lige så mange suppleanter, som der er medlemmer.

Den eller de, af de opstillede kandidater, der opnår det/de højeste stemmetal, vælges ind i bestyrelsen. Den kandidat med næst højeste stemmetal bliver 1. suppleant og igen næst højeste stemmetal 2. suppleant og så fremdeles.

Kandidater, der har givet tilsagn om at lade sig opstille, indstilles til Musik & Billedskolen senest 14 dage før valgdagen.

2. Konstituering:
 Musikskolebestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Ved formandens fravær udøver næstformanden dennes funktion. Musikskolens leder er bestyrelsens sekretær og deltager uden stemmeret i møderne.

2. Suppleanterne indkaldes først ved fravær af længere varighed (et halvt år).

3. Bestyrelsesmøder:
Formanden sørger for indkaldelsen med 14 dages frist og skrift­lig dagsorden. Ethvert medlem kan ved henvendelse til forman­den, senest 16 dage før et møde, forlange en sag optaget på dagsordenen.

Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Vedtagelser sker med almindeligt stemmeflertal. Hvis der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Deltagerne i bestyrelsens møder er berettiget til i kort form, at få deres særmelding tilført referatet og få denne medsendt til anden myndighed.

Såfremt bestyrelsen eller bestyrelsesformanden finder det hensigtsmæssigt, kan der til enkelte møder indkaldes andre end bestyrelsen til behandling af særlige sager.

4. Referat:
Referatet fra mødet udsendes indenfor 14 dage. Bestyrelsesmedlemmerne har derefter 8 dage til at indgive rettelser. Herefter anses referatet for godkendt. Referatet lægges på hjemmesiden og underskrives på det efterfølgende møde.

5. Beføjelser:
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møderne, inden for ram­merne af musikloven og Musik & Billedskolens vedtægter.

Intet medlem kan uden tilladelse, udøve beføjelser på bestyrelsens ­vegne. Formanden er dog berettiget til at ekspedere presse­rende sager, som derefter forelægges til efterretning på næste møde.

Ændringer til denne forretningsorden kan kun foretages, såfremt de pågældende forslag har været behandlet på to ordinære bestyrelsesmøder.
 
Revideret 010512 hg