VEDTÆGTER

 
23-03-2018 13:30 | Koncert for indskoling og forældre
11-04-2018 16:30 | Fernisering på Billedkunsthold på Blåjer
11-04-2018 16:30 | Billedskole fernisering
14-04-2018 10:00 | Fællesdag for orkestre


 

Vedtægter for Samrådet ved Musik & Billedskolen

Varde Kommune

Musik & Billedskolens opgaver og formål

Musik & Billedskolens har til formål:

· At tilbyde undervisning i musik og billedkunst til børn og unge op til 25 år i Varde Kommune

· Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske / kunstneriske udtryk at skabe gode forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musik- og kulturlivet

· At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale/kunstneriske færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og anden kreativ udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent

· Gennem beskæftigelse med musik og andre kunstarter at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab

· At virke til fremme af det lokale musik- og kulturmiljø

· At samarbejde med kommunens skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner

Musik & Billedskolen kan give særlige tilbud til talentfulde unge, eller til elever med særlige behov. Musik & Billedskolen kan tilbyde undervisning til voksne over 25 år.

Musik & Billedskolen udøver musikskolevirksomhed i henhold til lov om musik, herunder bekendtgørelse om musikskoler af 14. maj 2013.

Økonomi

Musik & Billedskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra Varde Kommune, stat, samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser.

Musik & Billedskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af udmeldt budgetramme et budgetforslag til rådets orientering.

Musik & Billedskolens leder er ansvarlig for at ansøge om statsrefusion på baggrund af Byrådets godkendte budget.

Årsregnskabet forelægges samrådet.

Tilsyn

Musik & Billedskolen er underlagt Varde Kommunes tilsyn i henhold til den gældende lovgivning.

Musik & Billedskolens leder

Musik & Billedskolens leder har det daglige ansvar for Musik & Billedskolens drift, herunder at drive skolen på et økonomisk forsvarligt grundlag i overensstemmelse med det kommunale budget, samt den dialogbaserede aftalestyring m.v.

Endvidere påhviler det lederen at sikre, at undervisningspersonalet har de fornødne faglige og pædagogiske kompetencer.

Samrådets opgaver og ansvar

· Samrådet er rådgivende organ for Musik & Billedskolens ledelse

· Samrådet leverer sparring og rådgivning i forhold til Musik & Billedskolens udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Samrådet har ikke kompetence i forhold til Musik & Billedskolens økonomi og personaleforhold.

· Samrådet har som overordnet opgave at varetage hensynet til, at der eksisterer kvalitativt gode sammenhænge mellem Musik & Billedskolen og øvrige interessenter. Samrådet har således en central opgave med at sikre en sammenhæng i den kulturelle indsats i Varde Kommune, såvel for Musik & Billedskolens betalende brugere, som for de børn og unge der møder Musik & Billedskolen igennem deres ungdomsuddannelse, skole eller daginstitution.

· Samrådet er et høringsorgan i Varde Kommune

· Samrådet indstiller hvert år et forslag til elevbetaling, til politisk beslutning

· Samrådet deltager i det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur & Fritid

· Samrådet vælger selv deres forretningsorden

Musik & Billedskolens leder er sekretær for rådet.

Samrådets sammensætning

· 3 medlemmer valgt blandt Musik & Billedskolens brugere – heraf mindst to - til musikelever

· 1 repræsentant for folkeskolens ledere

· 1 repræsentant for Campus Varde

· 1 repræsentant for dagtilbudsledere

· 2 repræsentanter for undervisningspersonalet i Musik & Billedskolen

Der vælges endvidere 2 suppleanter blandt Musik & Billedskolens brugere.

Funktionsperiode og valg til samrådet.

· Der vælges medlemmer til samrådet for en 2-årig periode

· Valget gennemføres i 1. kvartal

· Repræsentanter fra skole- og dagtilbudsledere, Campus Varde følger byrådsperioden

Samrådets konstituering

Samrådet konstituerer sig med formand og næstformand.

Medarbejdere ved Musik & Billedskolen kan ikke vælges som formand.

Samrådets møder

· Samrådet afholder 3 - 4 årlige møder og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden

· I særlige tilfælde kan formanden indkalde samrådet med kortere varsel

· 2 medlemmer af rådet kan begære afholdt ekstraordinært møde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder samrådet snarest muligt efter begæringen.

· Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles til formanden senest 10 hverdage før mødet holdes

· Rådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede

· Alle medlemmer har stemmeret. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

· Formanden leder forhandlinger og afstemninger i rådet

Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft den 1.5 2017

For Varde Kommune Samrådets formand